Величко Олена Михайлівна
д. т. н. професор,
завідувачка кафедри репрографії

Професійний шлях та здобутки:
Працює у видавничо-поліграфічній галузі з 1969 року, без відриву від виробництва закінчила з відзнакою Київський вечірній факультет Українського поліграфічного інституту (УПІ) ім. Івана Федорова у 1976 році
за спеціальністю «Технологія поліграфічного виробництва». Після закінчення інституту Величко О. М. продовжувала працювати у науково-дослідних установах на посадах молодшого і старшого наукового співробітника – київських філіях ДіпроНДІПоліграфа та ВНДІ Поліграфії, який нині носить назву
ПрАТ «Український науково-дослідний інститут зі спеціальних видів друку» (ПрАТ «УкрНДІСВД»).

З 1980 по 1983 рр. навчалася в аспірантурі УПІ ім. Івана Федорова (нині Українська академія друкарства)
і в 1984 році захистила кандидатську дисертацію у Московському поліграфічному інституті (нині Московський державний університет друку) і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.02.15 – машини, агрегати і процеси поліграфічного виробництва. Результатом багатолітньої плідної роботи по розробці науково-дослідної тематики з флексографічного і трафарет-
ного друку стало отримання вченого звання старшого наукового співробітника у 1992 році.

На викладацькій роботі у ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1992 року спочатку на посаді доцента кафедри репрографії, а з 2004 року – на посаді доцента кафедри технології поліграфічного виробництва.
З 2008 року на посаді завідувача кафедри репрографії після обрання за конкурсом.

У 1999 році отримала звання доцента кафедри репрографії, у 2006 захистила докторську дисертацію
у Українській академії друкарства і здобула науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю
05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва. У 2008 році отримала вчене звання
професора кафедри технології поліграфічного виробництва.

Величко О. М. – автор і співавтор чотирьох монографій, трьох навчальних посібників з грифом МОН України, трьох електронних навчальних посібників з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського та УАД, автор
і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 13 патентів на винаходи,
10 методичних розробок, виданих як електронні навчальні видання.

Проф. Величко О. М. підготувала понад 80 бакалаврів, спеціалістів і магістрів, сімох аспірантів, які захис-
тили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доцента кафедри репрографії Хохлової Р. А. – у 2007 р., доцента кафедри технології поліграфічного виробництва Чепурної К. О. – 2009, доцентів кафедри репрографії Скиби В. М. та Зоренка Я. В. – 2012, асистента Кушлика Б. Р. – 2014 р.,
доцента Золотухіної К. І – 2015 р., асистента Благодір О. Л. – 2017 р.), продовжує наукове керівництво аспірантами.

Проф. Величко О. М. є заступником голови спеціалізованої ради Д26.002.10 у КПІ ім. Ігоря Сікорського
із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва, заступником головного редактора збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», членом редакційних колегій збірників наукових праць «Поліграфія і видавнича справа» та «Наукові записки», які видаються в Українській академії друкарства, журналу «Упаковка». Ініціатор
і активний член програмного комітету і редакційної колегії міжнародної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде», Всеукраїнської олімпіади з проектування видавничо-поліграфічного виробництва
у ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, голова науково-практичного семінару кафедри репрографії «Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології». У період 2008-2011 рр.
була членом експертної ради ВАК України.

Виступає опонентом кандидатських і докторських дисертацій, рецензентом наукових робіт, монографій
і підручників.

Наукові інтереси:
Коло наукових інтересів – проблеми формних, друкарських і оздоблювальних процесів у сучасних технологіях репродукування і виробництва видавничо-поліграфічної продукції, апаратно-програмні комплекси та технологічне забезпечення оцінювання якості і стабілізації технологічних процесів,
технології створення нових видань, у тому числі й електронних.

Керує науково-дослідною тематикою за бюджетним фінансуванням за напрямом «нові матеріали
і технології». Зокрема, успішними були розробки за бюджетним фінансуванням, № держ. реєстрації: 0109U002289 — 2286-п «Розробка і дослідження гібридних фарб для нормалізації кольоровідтворення
у технологічних процесах опорядження книжково-журнальної і пакувальної продукції»; 0111U001470 — 2463-п «Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях»; 0115U000207 — 2821п «Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної
та пакувальної продукції плоским офсетним друком».

Навчальні дисципліни, що викладаються:
Проектування видавничо-поліграфічного виробництва, Курсова робота з проектування видавничо-поліграфічного виробництва, Дипломне проектування, Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва, Курсова робота з інженерно-технічного забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва, Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Контакти:
роб. тел.: (044) 204 84 26
e-mail: reprografy15@gmail.com
кім. 29, 8 корп. ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського ( вул. Янгеля академіка, 1/37)