Skyba2 Скиба Василь Миколайович

к.т.н., доцент кафедри репрографії

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

 

Народився – 11.07.1985 р., у місті Києві.

Закінчив Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ” у 2008 році.

З 2009-2011 аспірант НТУУ “КПІ”. Наукова робота проводиться за напрямами дослідження та можливих шляхів удосконалення матеріалів і процесів сучасного формного виробництва; стабілізації параметрів друкуючих і пробільних елементів друкарських форм плоского офсетного друку. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Закономірності тиражної стабільності елементів монометалевих форм плоского офсетного друку із зволоженням» і отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини та процеси поліграфічного виробництва.

Закончил Издательско-полиграфический институт НТУУ „КПИ” в 2008 году.

С 2009-2011 аспирант НТУУ „КПИ”. Научная работа проводиться за направлениями исследования и возможных путей усовершенствования материалов и процессов современного формного производства; стабилизации параметров печатающих и пробельных элементов печатных форм плоской офсетной печати. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Закономерности тиражной стабильности элементов монометаллических форм плоской офсетной печати с увлажнением» и получил степень кандидата технических наук по специальности 05.05.01 – машины и процессы полиграфического производства.

Результати наукової роботи апробовані на конференціях „Друкарство молоде” (ВПІ НТУУ „КПІ”, Київ), „Сучасні проблеми трибології” (НАУ, Київ), „Новітні технології пакування” (ІАЦ журнал «Упаковка», Київ), міжнародних науково-практичних конференціях студентів, магістрантів та аспірантів «Квалілогія книги» (УАД, Львів), 2ndn Miedzynarodowa Konferencja studentow Papiernikow (Інституту папірництва і поліграфії Лодзької політехніки, Польща), 4th International Scientific Conference on Print and Media Technology for junior scientists and PhD students «Printing Future Days» (Chemnitz, Germany).

За результатами наукової діяльності у 2006 отримав диплом за друге місце у Всеукраїнському конкурсі «Друкарство молоде» за напрямом «Технологія поліграфічного виробництва». За результатами написання колективної наукової роботи «Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами» став лауреатом щорічної премії Президента України для молодих науковців 2013 року, що підтверджено Указом президента №659/2013.

Наукові інтереси: випуск монографії та продовження подальших досліджень пов’язаних із недоліками формного виробництва. Є співавтором однієї монографії, автором і співавтором понад 37 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 патентів на корисну модель, однієї методичної розробки, виданої як електронне навчальне видання: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8538.

Як науковий керівник В. М. Скиба підготував більще 12 бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Контактна інформація: роб. тел.: (044) 454 99 16

e-mail: vasyl.skyba@gmail.com