Vitsuk2 Віцюк Юлія Юріївна

к.т.н., доцент кафедри репрографії

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

Народилася – 20.03.1984 р., м. Курськ, Російська Федерація.

Закінчила у 2007 році НТУУ «КПІ» за спеціальністю «фізичне матеріалознавство».

З 2007-2010 р. – навчання в аспірантурі та захист кандидатської дисертації на тему: «Забезпечення довговічності підшипників ковзання на основі міді та нікелю для удосконалення поліграфічних машин».

Тематика досліджень: Підвищення працездатності та довговічності високошвидкісних вузлів тертя друкарських машин шляхом застосування нових технологій виготовлення підшипників на основі нікелю та міді, що базується на одержанні цілеспрямованих технологічних заходів, які забезпечують керованість експлуатаційними властивостями високообертових вузлів тертя.

Наукові інтереси: Встановлення оптимальних технологічних режимів виготовлення та їх вплив на функціональні властивості підшипників ковзання, що призначені для екстремальних умов роботи у вузлах тертя поліграфічних машин; дослідження механізму формування антифрикційних плівок при високошвидкісному терті нових підшипників та його вплив на працездатність вузла тертя.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами: Дослідження проводились у НТУУ «КПІ» в рамках держбюджетних тем:  № 2140–п  (№ державної реєстрації 0108U001474) «Розробка технології отримання і обробки композиційних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації» і № 2341 «Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішна обробка композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва» (№ державної реєстрації 0110U002325), та спільного Українсько–польського проекту науково-технічного співробітництва згідно Договору № М/215–2009 (№ державної реєстрації 0109U004529) «Вплив технології синтезу та фінішної обробки на оптимізацію властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелю та міді».

Досягнення: За результатами досліджень має близько 55 публікацій, з них 25 статей, опублікованих у фахових виданнях, 24 доповіді на конференціях різного рівня.

Отримано 23 патенти України на корисну модель.

Основні публікації по мірі зменшення їх значимості.

Монографії:

 1. Новітні технології виробництва стандартизованих виробів [Текст]: Монографія / О. А. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк, Т. А. Роїк [та ін.]. – К.: НТУУ „КПІ”.-2012.-204 с.
 2. Роик Т.А. Киричок П.А., Гавриш А.П., Аскеров М.Г., Вицюк Ю.Ю. Обеспечение качества поверхностей деталей из магнитомягких сплавов прецизионной доводкой [Текст]: Монография.- К.: НТУУ «КПИ». 2013.- 233 с.

Статті у фахових виданнях, затверджених Переліком ВАК України:

 1. Віцюк Ю.Ю. Контактна взаємодія абразивного інструменту та поверхонь оброблення деталей друкарських машин при суперфінішуванні абразивними брусками [Ю. Ю. Віцюк, Т. А. Роїк, П. О. Киричок [Текст]/ Технологія і техніка друкарства. – №3.-2013.- С. 62-85. Детальніше
 2. Віцюк Ю.Ю. Аналіз температурного поля при динамічному ударі абразивного зерна в процесі шліфування композитних деталей тертя друкарських машин [Текст] / Ю. Ю. Віцюк, Роїк Т. А., П. О. Киричок  // Технологія і техніка друкарства. – №1 (43). -2014.- С—70-81. Детальніше
 3. Віцюк Ю.Ю. Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням [Текст] / Ю. Ю. Віцюк, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш // Технологія і техніка друкарства. – №2 (44). -2014.- С. – 79-102. Детальніше
 4. Phisical Mechanical And Tribotechnical Properties Of New Composite Bearings For Printing Equipment [Text|/Roik T., Gavrish A., Kyrychok P., Vitsuk Іu. // Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw, Poland.-№2(172), 2014.-Р.Р. 141-149. Детальніше
 5. Effect of making technology on the antifriction properties of new bearings for printing machines [Text|/Roik T., Gavrish A., Kyrychok P., Vitsuk Y. //Selected engineering problems, Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Glivice, Poland, 2013.- №4.-P. 147-152. Детальніше
 6. Гавриш А.П. Динамічне зміцнення поверхонь композитних деталей тертя друкарських машин тонким шліфуванням [Текст] / А. П. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк, Т. А. Роїк. – Технологія і техніка друкарства. – № 4 -2013.- С.61 -72. Детальніше
 1. Віцюк Ю.Ю. Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин [Текст] / Ю. Ю. Віцюк, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2010. – №2 (28).- С. 4-9. Детальніше
 2. Роїк Т.А. Формування структури і  властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі нікелю [Текст] / Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, В.В. Холявко // Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2008. – Вып.35. – С. 179-185. Детальніше
 3. Роик Т.А. Структурно-фазовое строение и свойства композиционных антифрикционных жаростойких материалов на основе никеля [Текст] / Т.А. Роик, Ю.Ю. Вицюк // Сб. трудов XIV Междунар. научн.-техн. конф. «Машиностроение и техносфера XXI века». – Севастополь, 17-22 сентября 2007 г. – Т. 3. – Донецк : ДонНТУ, 2007. – С.223 – 230.
 4. Аналіз триботехнічних властивостей матеріалів і стан тертьових поверхонь / [Текст] / Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, Ю. Ю. Віцюк // Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2009. – Вып. 37 . – С.199 – 206.
 5. Вибір режимів експлуатації композиційних антифрикційних нікеливих матеріалів на основі аналізу вторинних структур [Текст] / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк // Наукові нотатки. – Луцьк. – Вип. 25 (ч. 1). – С. 73 – 79.

Патенти України на корисну модель

 1. Патент України № 91220, МПК (2014.01) В24B1/00, В24В55/00 Спосіб прецизійного оброблення поверхонь отворів деталей тертя з композитних сплавів на основі алюмінію/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, О.А. Гавриш, І.Є. Дорфман.- Заявка u2014 00775. – опубл. 25.06.2014, Бюл.№12. Детальніше
 2. Патент України № 91221, МПК (2014.01) В24B1/00, В24В55/00 Спосіб обробки отворів підшипників ковзання з високолегованих композитів для поліграфічних машин / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, О.А. Гавриш.- Заявка u2014 00776. – опубл. 25.06.2014, Бюл.№12. Детальніше
 3. Патент України № 93250, МПК (2014.01) В24B1/00, В24В55/00 Спосіб абразивного оброблення циліндричних поверхонь зносостійких деталей обертання з композиційних сплавів на основі алюмінію для поліграфічних машин/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, О.А. Гавриш, Дорфман І.Є.-опубл. 25.09.2014, Бюл. №18. Детальніше
 4. Патент України № 93251, МПК (2014.01) В24B1/00, В24В55/00 Спосіб прецизійної обробки отворів підшипників ковзання з важкооброблюваних композитних матеріалів для поліграфічної техніки/ А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, Ю. Ю. Віцюк, О.А. Гавриш − опубл. 25.09.2014, Бюл. №18. Детальніше
 1. Пат.31545 Україна. МПК (2006) С22С 19/03. Антифрикційний композиційний матеріал на основі нікелю / Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А., Холявко В.В., Віцюк Ю.Ю.; власник НТУУ «КПІ». – № u200714341; заявл.19.12.2007; опубл.10.04.2008, Бюл.№7. Детальніше
 2. Пат. 40139 Україна  МПК  C22C9/02, С22С9/00, С22С1/00, С22С1/04, С22С1/05. Антифрикційний композиційний матеріал / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, В.В. Холявко, Ю.Ю.Віцюк, О.О. Мельник; власник НТУУ «КПІ». –№ u200812686; заявл. 29102008,  опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. Детальніше
 3. Пат. 41532 України МПК С22С33/02. Підшипниковий композиційний матеріал / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, В.В. Холявко, О.О. Мельник, О.С. Луференко; власник НТУУ «КПІ». –№ u200814923; заявл.24.12.2008. опубл. 25.05.2009, Бюл.№ 10. Детальніше
 4. Пат. 29845 Україна  МПК  С22С19/03, С22С33/02. Порошковий високотемпературний антифрикційний матеріал на основі нікелю / Т.А.Роїк, В.В.Холявко, Ю.Ю.Віцюк ; власник НТУУ «КПІ». –№ u 200711652; заявл. 22.102007; опубл. 25.01.08, Бюл.№2. Детальніше

Доповіді на конференціях

 1. Influence of CaF2 layer on friction behaviour of Cu based composites [Text]/Konopka K., Roik T., Vitsuk Yu., Mazan T.  // International Conference EMRS Fall Meeting, September 13-17 2010, Warsaw University of technology, Warsaw, Poland.-Symposium M.- P.10.
 1. Vitsuk Y. Composite bearing materials on the basis of nickel for high temperature operation [Text] / Y. Vitsuk Annual students’ conference «Innovations in Science and Technology». – 25 March 2008, Kyiv. – P. 22.
 2. Vitsyuk Yu.Yu. Composite materials for high-temperature friction units [Text] / Yu.Yu. Vitsyuk // Abstracts of the Third International Students and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research”  30 September- 2 October 2008, Kyiv.- P.34.
 3. Віцюк Ю. Ю. Високошвидкісні підшипникові матеріали для поліграфічного обладнання [Text] / Віцюк Ю.Ю., Мельник О.О. // ХХ Міжнародна науково-тех. конференція студ. і асп. „Друкарство молоде”. – Київ, 2010. – С. 248 – 250.
 4. Віцюк Ю. Ю. Вплив технологічних режимів виготовлення на працездатність вузлів тертя поліграфічного обладнання [Tекст]/ Ю.Ю.Віцюк, О.О.Мельник, Т.А.Роїк // Тези доповідей загально університетської науково-тех. конф. Молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. – Київ, 2010. – С. 64 – 66.
 5. Influence of mechanism tribosynthesis of secondary structures for properties of antifrictional composites materials based on nickel [Text] / T. A. Roik, V. V. Kholyavko, Y. Y. Vitsuk // International conference “Contemporary Problems of Metal Physics”, 7-9 October 2008, Kyiv.- P.136.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт:

 1. Фізико-хімічні методи аналізу. Частина 1. Оптичні та електрохімічні методи аналізу. Метод. вказівки до викон. практичних робіт для студ. напряму  підготовки 0515 „Видавничо-поліграфічна справа” Видавничо-поліграфічного інституту / Уклад.: Т. А. Роїк, Ю. Ю. Віцюк. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – 57 с.

Навчальні дисципліни, які викладаються:

 1. Видавничо-поліграфічні матеріали
 2. Метрологія та стандартизація
 3. Комп’ютеризована підготовка матеріалів
 4. Ергономіка.

Контактна інформація

Тел. 423-01-89

e-mail: yuliav@bigmir.net