Величко Олена Михайлівна Величко Олена Михайлівна

Завідувачка кафедри репрографії ВПІ НТУУ «КПІ»,
професор, д. т. н.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Домашня сторінка викладача:
Сторінка викладача

Професор Величко Олена Михайлівна, 1951 року народження, працює у видавничо-поліграфічній галузі з 1969 року, без відриву від виробництва закінчила з відзнакою Київський вечірній факультет Українського поліграфічного інституту (УПІ) ім. Івана Федорова у 1976 році за спеціальністю „Технологія поліграфічного виробництва”. Після закінчення інституту Величко О. М. продовжувала працювати у науково-дослідних установах на посадах молодшого і старшого наукового співробітника – київських філіях ДіпроНДІПоліграфа та ВНДІ Поліграфії, який нині носить назву ПрАТ „Український науково-дослідний інститут зі спеціальних видів друку” (ПрАТ „УкрНДІСВД”).

З 1980 по 1983 рр. навчалася в аспірантурі УПІ ім. Івана Федорова (нині Українська академія друкарства) і в 1984 році захистила кандидатську дисертацію у Московському поліграфічному інституті (нині Московський державний університет друку) і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.15 – машини, агрегати і процеси поліграфічного виробництва. Результатом багатолітньої плідної роботи по розробці науково-дослідної тематики з флексографічного і трафаретного друку стало отримання вченого звання старшого наукового співробітника у 1992 році.

На викладацькій роботі у ВПІ НТУУ „КПІ” з 1992 року спочатку на посаді доцента кафедри репрографії, а з 2004 року – на посаді доцента кафедри технології поліграфічного виробництва. З 2008 року на посаді завідувача кафедри репрографії після обрання за конкурсом.

У 1999 році отримала звання доцента кафедри репрографії, у 2006 захистила докторську дисертацію у Українській академії друкарства і здобула науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва. У 2008 році отримала вчене звання професора кафедри технології поліграфічного виробництва.

Коло наукових інтересів проф. Величко О. М. – це проблеми формних, друкарських і оздоблювальних процесів у сучасних способах репродукування і виробництва поліграфічної продукції, апаратне і програмне забезпечення для оцінки якості і стабілізації технологічних процесів, технології створення нових видань, у тому числі й електронних і мультимедійних. Величко О. М. – автор і співавтор чотирьох монографій, трьох навчальних посібників з грифом МОН України, одного електронного навчального посібника з грифом НТУУ «КПІ», автор і співавтор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 13 патентів на винаходи, 7 методичних розробок, виданих як електронні навчальні видання (посилання на видання надано нижче).

Проф. Величко О. М. підготувала понад 80 бакалаврів, спеціалістів і магістрів, п’ятьох аспірантів, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доцента кафедри репрографії Хохлової Р. А. – у 2007 р., доцента кафедри технології поліграфічного виробництва Чепурної К. О. – 2009, доцентів кафедри репрографії Скиби В. М. та Зоренка Я. В. – 2012, асистента Кушлика Б. Р. – 2014), продовжує наукове керівництво аспірантами, зокрема під її керівництвом на кафедрі репрографії готуються до захисту кандидатських дисертацій асистент Золотухіна К. І., аспірантка Благодір О. Л.

Проф. Величко О. М. є заступником голови спеціалізованої ради ВАК України Д26.002.10 у ВПІ НТУУ «КПІ» із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва, заступником головного редактора збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», членом редакційних колегій збірників наукових праць «Поліграфія і видавничо справа» та «Наукові записки», які видаються в Українській академії друкарства. Ініціатор і активний член програмного комітету і редакційної колегії міжнародної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» та Всеукраїнської олімпіади з проектування видавничо-поліграфічного виробництва у ВПІ НТУУ «КПІ». У період 2008-2011 рр. була членом експертної ради ВАК України.

Керує і приймає участь у науково-дослідній тематиці за бюджетним фінансуванням за напрямом «нові матеріали і технології», виступає рецензентом наукових робіт, монографій і підручників.

Посилання на видання:

Величко Олена Михайлівна
Професор

Домашня сторінка викладача:
Сторінка викладача