Roiik2 Роїк Тетяна Анатоліївна

д.т.н., професор

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

Народилася – 07.05.1955 р., м. Київ.

Закінчила КПІ у 1979 р.

Захистила кандидатську дисертацію у 1997 р. на тему: ”Дослідження та розробка порошкових самозмазувальних матеріалів для високотемпературних вузлів тертя”;

Захистила докторську дисертацію у 2004 р. на тему: „Функціональні основи розробки композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатації”;

Одержала вчене звання професора у 2006 р.

Працювала у наступних наукових установах: Інститут проблем матеріалознавства НАН України, Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння Мінпромполітики України, Національний авіаційний університет, НТУУ „КПІ” (по теперішній час).

Тематика досліджень: Створення та промислова апробація нових технологій виготовлення та фінішної механічної обробки нових композитних підшипників ковзання на основі чорних та кольорових металів для екстремальних умов експлуатації.

Наукові інтереси: Виявлення особливостей формування об’ємних характеристик, характеру зношування і механізмів утворення плівок тертя композиційних антифрикційних матеріалів на основі широкої гами чорних та кольорових металів, їх вплив на антифрикційні властивості підшипників ковзання, що призначені для важких умов експлуатації, та їх оптимізація у залежності від технологічних режимів синтезу, прецизійної механічної обробки та параметрів роботи.

Досягнення: За результатами досліджень маю близько 200 публікацій, з них 2 монографії, 1 навчальний посібник, 75 статей, опублікованих у фахових виданнях, близько 30 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та Патентів України, 4 методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять, 85 доповідей на конференціях різного рівня.

Основні публікації по мірі зменшення їх значимості.

За період 2006-2011 р.р.

Монографії:

 1. Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П.  Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації: Монографія.- К.: НТУУ „КПІ”, 2007.- 404 с.
 2. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія.- К.: ЕКМО, 2010.- 212 с.

Навчальний посібник:

 1.  Киричок П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С. Метали і композиційні матеріали в поліграфії: Навчальний посібник. – К.: НТУУ „КПІ”, 2011.- 228 с.

Статті у фахових виданнях, затверджених Переліком ВАК України:

 1. Роик Т.А., Шевчук Ю.Ф. Создание прогнозируемых вторичных структур в материалах для высокотемпературных подшипников // Порошковая металлургия. – 2006. – №11/12. – С. 29-39.
 2. Роїк Т.А., Гавриш А.П. Функціональні покриття для деталей поліграфічної техніки // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. – Київ: НТУУ “КПІ”. – 2006. – №1-2. – С. 121-127. Детальніше
 3. Роїк Т.А., Холявко В.В., Дідук С.В. Формування квазікристалічної структури та електричних властивостей в сплавах системи Al-Cu-Fe // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2006. – №4. – С. 124-129. Детальніше
 4. Роїк Т.А. Вплив мастильно-охолоджуючих рідин на якість поверхні при шліфуванні деталей з композиційних антифрикційних матеріалів // Процеси механічної обробки в машинобудуванні: зб. наук. праць. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – Вип. 3. – С. 145-155. Детальніше
 5. Роїк Т.А. Параметри наклепу при шліфуванні поверхонь підшипників ковзання з антифрикційних порошкових матеріалів // Сучасні технології у машинобудуванні: зб. наук. статей. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2006. – Т. 2. – С. 423-429.
 6. Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Антифрикційні мтеріали для вузлів тертя високошвидкісного поліграфічного обладнання// Технологія і техніка друкарства, 2007.-№1-2.-С.65-73. Детальніше
 7. Киричок П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С., Савченко К.І. Металеві порошки в поліграфічних технологіях як чинник оптимізації споживацьких властивостей етикет очних і паковальних виробів// Технологія і техніка друкарства.-№3-4, 2007.- С.137-143. Детальніше
 8. Шевчук Ю.Ф., Роик Т.А., Варченко В.Т. Композиционные антифрикционные материалы для узлов трения центробежного оборудования // Порошковая металлургия .- 2007.- № 7/8.- С.115-119.
 9. Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Холявко В.В. Формування структури і  властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі нікелю // Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2008. – Вып.35. – С. 179-185. Детальніше
 10. Роїк Т.А., Холявко В.В., Зора Б.П. , Луференко О.С. Принципи формування структури і властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі сталевих відходів // Наукові вісті НТУУ «КПІ», -№ 1, 2008. – С. 61-65. Детальніше
 11. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Віцюк  Ю.Ю., Мельник О.О., Холявко В.В. Аналіз триботехнічних властивостей матеріалів і стан тертьових поверхонь// Междунар. сб.науч.трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2009. – Вып.37 . – С.199-206. Детальніше
 12. Гавриш А.П. , РоїкТ.А., Віцюк Ю.Ю, Мельник О.О. Вибір режимів експлуатації композиційних антифрикційних нікелевих матеріалів на основі аналізу вторинних структур// Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, 2009.-Вип.25.-ч.І.- С.73-78. Детальніше
 13. 6.16. ГавришА.П., Роїк Т.А., Ковальов В.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю. Магнітно-абразивна обробка в важкодоступних місцях важконавантажених підшипників ковзання // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2009. – №3 (25) С. 4-7. Детальніше
 14. ГавришА.П., Роїк Т.А.,  Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю. Вимірювання температури в зоні різання при магнітно-абразивному обробленні// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування.- К.: НТУУ «КПІ».-№57.- 2009.- С.128-131. Детальніше
 15. 6.18.  Роик Т.А., Вицюк Ю.Ю. Композиционные материалы для высокотемпературных узлов трения // Наукові нотатки.-Луцьк.- Вип.24.- 2009.- С.474-479. Детальніше
 16. Роїк Т.А, Гавриш А.П., Віцюк Ю.Ю. Періодичність структури та властивості антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів силуміну АК12ММгН// Металознавство та обробка металів. – №1.- 2010.- С.24-27. Детальніше
 17. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю., Особливості прецизійної доводки підшипників ковзання з композиційних матеріалів  для вузлів тертя поліграфічних машин// Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2010. – №1 (27).- С. 38-46. Детальніше
 18. Віцюк Ю.Ю., Роїк Т.А., Гавриш А.П., Мельник О.О., Підвищення працездатності вузлів тертя поліграфічних машин // Технологія і техніка друкарства. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ, 2010. – №2 (28).- С. 4-9. Детальніше
 19. Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Хлус О.С. Особливості високошвидкісного шліфування композитних деталей тертя машино-технологічних комплексів / Гавриш А.П., Роїк Т.А., Віцюк Ю.Ю., Хлус О.С. // Вісник КНУТД: наукове фахове видання. – Серія «Технічні науки». – Київ, 2015. Вип. 2 (84). – С. 77-89. Детальніше
 20. Gavrish A., Vitsuk I., Khlus O., (2015). Friction behavior of new composite bearing ma-terials for printing machines and their special use under heavy operating conditions. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 47 (4), pp. 100-108. Детальніше

Викладаються наступні дисципліни:

 1. Загальне матеріалознавство.
 2. Системи контролю і управління властивостями матеріалів.
 3. Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва – 2: Управління проектами.

Контактна інформація:

Тел. сл. 454-97-69;

e-mail: viq@voliacable.com