Morfluk2 Морфлюк Валерій Федорович

заступник директора інституту з наукової роботи, д.т.н., професор,

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

Народився – 07.05.1947 р., м. Київ.

Закінчив КПІ у 1971 р.

Захистив кандидатську дисертацію у 1987р. на тему: „Программное обеспечение технических средств формирования параметров объектов моделирования САПР РЭА”;

Одержав вчене звання доцента у 1994 р.;

Захистив докторську дисертацію у 2010 р. на тему: “Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин”;

Одержав вчене звання професора у 2013 р.

Працював у наступних наукових установах: Інститут УкрНДІПластмаш, Інститут проблем міцності  НАН України, НТУУ „КПІ” (по теперішній час).      

Тематика досліджень: Дослідження характеристик волокнистих матеріалів та розробка  композиційного  складу  паперу   для  друку  офортів, „Створення нових очищувальних техно­логічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування”, „Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому”, “Розробка та дослідження засобів автоматизації програмування для управління обладнанням у інтерфейсі канал загального користування “, “Розробка програмно–технічних засобів сполучення на базі волоконно–оптичних ліній зв¢язку для створення систем реального часу”, “Розробка та дослідження засобів потокової передачі та обробки інформації вимірювальних приладів”,  “Розробка  автоматизованої системи керування натягом полотна паперу або плівки  для  флексографічних друкарських машин”, “Розробка засобів автоматизації стрічкопровідних підсистем рулонних друкарських машин”.

Наукові інтереси: Побудова програмно–технічних засобів автоматичного вимірювання та аналізу технологічних параметрів на основі програмних засобів з проблемною орієнтацією  у реальному масштабі часу.

Досягнення: За результатами досліджень має близко 100 публікацій, з них 1монографія, 1 навчальний посібник, біля 55 статей, опублікованих у фахових виданнях, 10 патентів України, 11 методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних занять, 25 доповідей на конференціях різного рівня.

Основні публікації за період 2009-2014 р.р.

Монографії: Морфлюк В. Ф. Цифрове визначення та стабілізація параметрів технологічних процесів у рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк. – К. : ВПЦ “Київ. політехніка”, 2009. – 164 с.

Навчальний посібник: Морфлюк В.Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку / В. Ф. Морфлюк [Текст] : навч. посібник з грифом НТУУ «КПІ». — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с.

Статті у фахових виданнях, затверджених Переліком ВАК України:

 1. Морфлюк В.Ф. Інтегрований метод цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб у аркушепередавальних системах  / В.Ф. Морфлюк, І.С. Карпенко // Львів,  Зб.наук.праць “Поліграфія і видавнича справа”, 2014.—  № 1-2 .- C. 75-81 Детальніше
 2. Програмно-апаратні засоби моделювання процесів суміщення фарб у аркушевих друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, І.С. Карпенко //     Львів,  Зб.наук.праць “Наукові записки”, 2014.—    № 1-2 .- C. 16-23 Детальніше
 3. Морфлюк В.Ф. Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах / В. Ф. Морфлюк, І. С. Карпенко //Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». — К.: ВПІ НТУУ «КПІ». — 2014. —№1. — C.30-36. Детальніше
 4. Морфлюк В. Ф. Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах / В. Ф. Морфлюк, І. С. Карпенко //Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». — К.: ВПІ НТУУ «КПІ». — 2013. — № 4. — С. 102-107. Детальніше
 5. Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину // Технологія і  техніка друкарства: зб. наук. праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». — К.: ВПІ НТУУ «КПІ». — 2013. — № 1. — С. 106-111. Детальніше
 6. Морфлюк В.Ф. Цифровой контроль параллельности переднего края листа в листовых печатных машинах / В.Ф. Морфлюк, И.С. Карпенко // Труды БГТУ. — 2013. — № 8: Издат. дело и полиграфия. — С. 43-47. Детальніше
 7. Морфлюк В.Ф.  Об’єктивне цифрове визначення нормованих розмірно-структурних властивостей паперу для офсетного друку / В.Ф. Морфлюк, Бенделовскій С.В., Морфлюк-Щур В.В. //Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць -Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2013.—№4.- C.53-60. Детальніше
 8. Морфлюк В.Ф., Сіряк Ю. І. Об’єктивний аналіз впливу чинників на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій // Технологія та техніка друкарства. Збірн.наук.праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ».-2013. № 1.- С.27-33. Детальніше
 9. Морфлюк В. Ф., Морфлюк-Щур В. В. Цифровий контроль статистичного вимірювання LAB координат для об’єктивного цифрового визначення кольорового відхилення / В. Ф. Морфлюк, В. В. Морфлюк-Щур // Наукові записки: наук.-техн. зб. Укр. акад. дру-ва. — 2012. — №2 (39). — С.139-143. Детальніше
 10. Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. Статистичне визначення параметрів зволожувальних розчинів при друкуванні гібридними фарбами // Технологія та техніка друкарства: зб. наук. праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». — К.: ВПІ НТУУ «КПІ». — 2011. — № 4. — С.27-33. Детальніше
 11. Морфлюк В.Ф., Волкова І.С. Комп’ютеризація процесів подачі аркушів у листових друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк, І. С. Волкова // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць. Видав.-поліграф. і-т НТУУ «КПІ». — К.: ВПІ НТУУ «КПІ». — 2011. — № 4. — С.109-116.
 12. Киричок П. О. Структурна побудова мультизадачності процесів визначення та стабілізації технологічних параметрів у рулонних друкарських машинах / П. О. Киричок, В. Ф. Морфлюк // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ “КПІ”. – 2009. – № 1/2. – С. 56–62. Детальніше
 13. Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесу підготовки друкарського аркушу на основі машино-орієнтованих програмних засобів / В. Ф. Морфлюк, М. В. Оніщук // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ “КПІ”. –2009. – № 3. – С 8–13. Детальніше
 14. Морфлюк В. Ф. Автоматизація визначення оптичних характеристик фотополімерних композицій УФ-лаків і лакованих відбитків / В. Ф. Морфлюк, В. В. Чуркін, К. Д.Стеценко // Технологія та техніка друкарства : зб. наук. пр. / Вид.-полігр. ін-т НТУУ “КПІ”. – 2009. – № 4.– С. 16–23. Детальніше

Основні навчально-методичні праці

 1. 1.     Морфлюк В.Ф. ЕОМ  і мікропроцесорні системи: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051501 “Видавничо-поліграфічна права”. Електронне навчальне видання, К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 114 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9800
 2. 2.     Морфлюк В.Ф., Чуркін В.В.  ЕОМ і мікропроцесорні системи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”. Навчальне  видання, – К.: НТУУ «КПІ», 2012, –  56 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1045
 3. 3.     Чуркін В.В., Морфлюк В.Ф.  Схемотехніка ЕОМ.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”. Навчальне видання, «КПІ», – К.: НТУУ «КПІ», 2012, –  72 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1046

Викладає наступні дисципліни:

 1. Системне програмування та операційні системи;
 2. Проблемно-орієнтовані засоби управління;
 3. ЕОМ і мікропроцесорні системи.

Проф. Морфлюк В. Ф. є заступником директора з наукової роботи ВПІ НТУУ «КПІ», членом  спеціалізованої вченої ради ДАК України Д26.002.10 у ВПІ НТУУ «КПІ» та Д35.101.01( м. Львів) із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва, членом редакційної колегії збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства», який видається на ВПІ НТУУ «КПІ». Керує науково-дослідною тематикою за напрямом нові матеріали і технології. Виступає опонентом дисертаційних робіт та рецензентом монографій, підручників і наукових статей.

Контактна інформація. Тел. сл. 406-84-27;

e-mail: v.morfluk@ukr.net