Karpenko2 Карпенко Ірина Сергіївна

к.т.н., Старший викладач кафедри репрографії

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin


Сторінка викладача

Народилася – 11.11.1988 р., м. Лабитнанги Тюменської обл.

Закінчила у 2011 році НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».

З 2011-2014 р. – навчання в аспірантурі, кандидатська дисертація на тему: «Засоби цифрового контролю та визначення параметрів стабілізації суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах».

Тематика досліджень: процеси об’єктивного цифрового контролю та визначення параметрів стабілізації суміщення фарб у аркушепередавальних системах друкарських машин для забезпечення необхідної якості друкованої продукції.

Наукові інтереси: Пошук, узагальнення та систематизація інформації, безпосередня підготовка і проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз їхніх результатів, систематизація факторів, що впливають на суміщення фарб у аркушепередавальних системах друкарських машин, розроблення математичних моделей та програмного модулю визначення параметрів стабілізації суміщення фарб.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами: Дослідження проводились у НТУУ «КПІ» у межах науково-дослідної роботи за держбюджетною тематикою №2463п “Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях” (№ держреєстрації 0111U001470) та за госпдоговірною темою “Дослідження та розробка засобів автоматизації процесів папероживильної системи в офсетних аркушевих друкарських машинах” (№ держреєстрації 0113U002138).

Досягнення: За результатами досліджень має близько 20 публікацій, з них 7 статей, опублікованих у фахових виданнях, 12 доповіді на конференціях різного рівня. Отримано 3 патенти України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.

Основні публікації по мірі зменшення їх значимості.

Статті у фахових виданнях, затверджених Переліком ВАК України:

 1. Морфлюк В.Ф. Автоматизація процесів подачі аркушів у листових друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, І.С. Карпенко // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць -Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2012.—№1(35).-С.40-45. Детальніше
 2.  Карпенко І.С. Автоматизація процесів цифрового визначення технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів / І.С. Карпенко, В.Ф. Морфлюк // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць -Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2012.—№4(38).-С.50-56. Детальніше
 3.  Морфлюк В.Ф. Цифровой контроль параллельности переднего края листа в листовых печатных машинах / В.Ф. Морфлюк, И.С. Карпенко // Труды БГТУ. — 2013. — № 8: Издат. дело и полиграфия. — С. 43-47. Детальніше
 4. Морфлюк В.Ф. Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах / В.Ф. Морфлюк, І.С. Карпенко // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць -Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2013.—№4.-С. 102-107. Детальніше
 5.  Карпенко І.С. Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах / І.С. Карпенко, В.Ф. Морфлюк // Технологія і техніка друкарства: зб. наук. праць -Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2014.—№1.-С.30-36. Детальніше
 6.  Морфлюк В.Ф. Інтегрований метод цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб у аркушепередавальних системах/ В.Ф. Морфлюк, І.С. Карпенко // Поліграфія і видавнича справа: Науково-технічний збірник / УАД, Львів. – 2014. –№ 1-2(65-66). – С. 75–81. Детальніше
 7.  Карпенко І.С. Програмно-апаратні засоби моделювання процесів суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах / І.С. Карпенко, В.Ф. Морфлюк Наукові записки : Науково-технічний збірник / УАД, Львів. – 2014. –№ 1-2(46-47). – С. 16–23.  Детальніше

Патенти України на корисну модель та свідоцтво реєстрації авторського права

 1. Пат. на корисну модель 92746. України, МПК H03M 1/12 (2014). Спосіб цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, В.В. Чуркін, І.С. Карпенко; заявник і власник патенту Морфлюк В.Ф. – №u201407898; заявл. 14.07.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл.№16. Детальніше
 2. Пат. на корисну модель 92747. України, МПК H03M 1/12 (2014). Спосіб цифрового визначення напрямку стабілізації суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, В.В. Чуркін, І.С. Карпенко; заявник і власник патенту Морфлюк В.Ф. – №u201407897; заявл. 14.07.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл.№16. Детальніше
 3. Пат. на корисну модель 92748. України, МПК H03M 1/12 (2014). Спосіб цифрового визначення параметрів стабілізації поперечного суміщення фарб в рулонних друкарських машинах / В.Ф. Морфлюк, В.В. Морфлюк-Щур, В.В. Чуркін, І.С. Карпенко; заявник і власник патенту Морфлюк В.Ф. – №u201407900; заявл. 14.07.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл.№16. Детальніше
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №56583, Україна. Цифровий контроль суміщення фарб в аркушепередавальних системах друкарських машин (комп’ютерна програма) / І.С. Карпенко, В. В. Морфлюк. – Заяв. № 56912 від 23.07.14; опубл. 22.09.14.

Доповіді на конференціях

 1. Карпенко І.С. Контроль подачі аркушів у листових друкарських машинах / І.С. Карпенко // Друкарство молоде: XI міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів: тези доповідей.- К., 2011.-С.119-120. Детальніше
 2. Карпенко І.С. Цифрові засоби визначення технологічних параметрів подачі аркушів у листових друкарських машинах / І.С. Карпенко // Друкарство молоде: XІI міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів, 17-19 квітня 2012р.: тези доповідей.- К., 2012.-С.88-89. Детальніше
 3. MorfliukV. Computer technology of digital management by feeding in sheet printing-presses /V. Morfliuk, I. Karpenko // Proc. of the reports of the international scientific conference: UNITECH’12, 16-17 november, 2012.- Gabrovo, Bulgaria, 2012.-P.88.
 4. Карпенко І.С. Аналіз сучасного стану, проблем та тенденцій вдосконалення папероживильних систем в офсетних листових друкарських машинах / І.С. Карпенко // Міжнар. наук.-техн. семінар аспірантів, професорсько-викладацького складу «Технологія і техніка друкарства: новітні технології і обладнання поліграфії» 26 листопада 2012р.: тези доповідей.- К., 2012.-С.20-21.
 5. Карпенко І.С. Аналіз тенденцій розвитку папероживильних систем офсетних листових друкарських машин / І.С. Карпенко // Друкарство молоде: XІІI міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів, 23-25 квітня 2013р.: тези доповідей.- К., 2012.-С.142-144. Детальніше
 6. Карпенко І.С. Визначення технологічних параметрів подачі аркушів паперу для пакування у папероживильній системі / І.С. Карпенко // ІХ Наук.-практ. конф. молодих вчених «Новітні технології пакування», 12 квітня 2013р.: тези доповідей.- К., 2013.-С.57-58.
 7. MorfliukV. Computer technology of digital stabilization of parallelism of the front edge of the sheet in sheetfed presses /V. Morfliuk, I. Karpenko // Proc. of the reports of the international scientific conference: UNITECH’13, 22-23 november, 2013.- Gabrovo, Bulgaria, 2013.-P.235-238.
 8. Карпенко І.С. Технологія цифрового визначення положення аркуша в листових друкарських машинах / І.С. Карпенко // ХVII Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем видавничо-поліграфічної галузі, 19 грудня 2013р.: тези доповідей.- К., 2013.-С.57-58.
 9. Карпенко І.С. Цифрове визначення орієнтації аркуша у листових друкарських машинах / І.С. Карпенко // III Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Квалілогія книги», 27 лютого 2014р.: тези доповідей.-Львів, 2014.-С.32-34.
 10. Карпенко І.С. Метод цифрового контролю приведення фарб у аркушепередавальній системі під час друку на матеріалах для пакування / І.С. Карпенко // ІХ Наук.-практ. конф. молодих вчених «Новітні технології пакування», 10 квітня 2014р.: тези доповідей.- К., 2014.-С.57-58.
 11. Карпенко І.С. Автоматизована підсистема визначення орієнтації аркуша та напряму стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальній системі аркушевих друкарських машин / І.С. Карпенко // Друкарство молоде: XІV міжнар. наук.-техн. конф. студентів і аспірантів, 15-17 квітня 2014р.: тези доповідей.- К., 2014.-С.54-55. Детальніше
 12. Карпенко І.С. Технологія інтегрованого цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб в аркушепередавальній системі друкарських машин / І.С. Карпенко // VI наук.-техн. семінар «Технологія і техніка друкарства: новітні технології і обладнання видавничо-поліграфічного виробництва» 30 жовтня 2014р.: тези доповідей.- К., 2014.
 13. MorfliukV. Information model of determining the parameters of digital color register in sheet transfer systems printing presses /V. Morfliuk, I. Karpenko // Proc. of the reports of the international scientific conference: UNITECH’14, 21-22 november, 2014.- Gabrovo, Bulgaria, 2014.

Предмети, які викладаються:

 1. Основи програмування та алгоритмічні мови;
 2. Системне програмування та операційні системи;
 3. Комп’ютерні мережі;
 4. Системотехніка автоматизованих видавничо-поліграфічних комплексів;
 5. Автоматизація видавничо-поліграфічних виробництв: Програмна інженерія;

Контактна інформація.

e-mail: votija11@ukr.net