П’ять запитань завідувачу кафедри репрографії

1. Як відбуваеться розвиток кафедри репрографії? Чи є значний прогрес за останні роки?

Величко О. М.: Кафедра репрографії є структурним підрозділом Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (ВПІ НТУУ „КПІ”), тож її розвиток визначається тими завданнями, які ставляться перед освітніми установами та вищими навчальними закладами України. Кафедра активно здійснює реформування вищої освіти в напрямку удосконалення її змісту, підвищення інтеграції з галуззю, посилення знань іноземних мов, обміну та інтеграції освітніх програм бакалаврів, спеціалістів й магістрів з російськими, білоруськими, німецькими, польськими та іншими європейськими й світовими вищими навчальними закладами, розширення дослідницької складової освіти. Саме три складники — навчання, наукові дослідження та інноваційна діяльність — покладено у концепцію діяльності нашого університету, який визнано дослідницьким і який є осередком сучасних наукових розробок у провідних галузях економіки держави. Тож кафедра репрографії розвиває в цьому напрямку свою діяльність, упроваджуючи науково-дослідницькі розробки у навчальний процес, уводячи до навчальних планів нові дисципліни, лекційні курси і лабораторні й практичні роботи, залучаючи здібних студентів до виконання науково-дослідних робіт, здійснює пошук шляхів реалізації розробок на підприємствах галузі.

За останні роки науково-педагогічний склад кафедри опублікував більше 40 наукових статей, тез доповідей на українських і міжнародних конференціях, отримано 7 патентів на винаходи і корисні моделі, видано 9 підручників, навчальних посібників і монографій, уведено у навчальний план біля 9 нових лекційних, лабораторних і практичних курсів, що є підтвердженням прогресивного розвитку кафедри.

2. Які проблеми спростерігаються у розвитку? Як вони вірішуються?

В.: Звичайно, головне завдання кафедри репрографії, її науково-педагогічного складу — це ведення навчального процесу на високому професійному рівні, тож розроблення методичних засад дисциплін навчальних планів бакалаврів, спеціалістів й магістрів є вкрай важливою роботою. Тим більш, виконуючи наказ Ректора НТУУ „КПІ”, у цьому році 70 % дисциплін буде представлено у електронних ресурсах на сайтах університету і Видавничо-поліграфічного інституту, що дозволить більш оперативно студентам отримувати різноманітні інструкційні матеріали, розширить їх доступ до сукупної інтелектуальної власності суспільства.

Разом із цим іде постійне удосконалення матеріально-технічної бази навчання. Зрозуміло, що ми не можемо обмежуватися тільки придбанням комп’ютерів та їх комплектуючих. Хоча, комп’ютерна база оновлюється майже кожні два роки, однак, у цій царині якраз і виникають проблеми з придбанням ліцензійного програмного забезпечення, що подекуди коштує майже у тричі дорожче ніж апаратне забезпечення. Окрім цього, прилади та засоби для лабораторних робіт і практичних занять також мають тенденцію до морального і фізичного зносу, що теж потребує оновлення. Однак, вартість сучасних приладів надто висока, що унеможливлює їх придбання силами тільки університету. Разом із цим, підприємства галузі не можуть допомогти через недосконалу правову базу. Проте, за останні декілька років все ж таки нові прилади й устаткування були придбані і модернізація бази продовжується за планом оновлення.

Наші виробничі партнери, провідні підприємства і установи видавничо-поліграфічної галузі України — Українська поліграфічна група, видавництво „Преса України”, фірми „Гейдельберг Україна” та „МакХаус” — допомагають веденню навчального процесу наданням обладнання й матеріалів, сво’іх площ для проведення лабораторних і практичних робіт, залученням студентів до роботи під час практики тощо. Тож саме зв’язок кафедри з виробничими партнерами сприяє підвищенню ефективності навчального процесу.

3. Чи зростає з кожним роком кількість абітурієнтів? Їх кількість залежить від форми навчання
(контрактна чи бюджетна)?

В.: Кафедра репрографії веде підготовку фахівців видавничо-иоліграфічної справи за трьома спеціальностями напряму „Видавничо-поліграфічна справа”. Перша — „Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-иоліграфічних виробництв” — за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавра (6.051501), спеціаліста (7.092704) й магістра (8.092704) денної та заочної форм навчання. Друга — „Технологія електронних мультимедійних видань” — за двома рівнями: бакалавра (6.051501) та спеціаліста (7.092702) денної форми навчання. Третя — „Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв” — бакалаврів (6.051501) та спеціаліста (7.092705) денної форми навчання. Останні дві у лютому 2010 року пройшли акредитацію на III рівень — спеціаліста. У 2011 році буде здійснено перший випуск інженерів за цими двома спеціальностями. Наступний крок кафедри — ліцензування і акредитація на IV рівень — підготовка магістрів за цими двома спеціальностями у 2011 році.

Конкурси на наші спеціальності проходять об’єднано зі спеціальностями кафедри технології поліграфічного виробництва „Технологія друкованих видань”, „Технологія розробки, виготовлення й оформлення паковань”, які входять в напрям підготовки 0515 „Видавничо-поліграфічна справа” та кафедри машин і агрегатів поліграфічного виробництва „Поліграфічні машини і комплекси” — це традиційно спільний конкурс технічних спеціальностей Видавничо-поліграфічного інституту.

Конкурс саме на бюджетні місця є, власне, конкурсом. Ті абітурієнти, які не проходять за конкурсом, можуть прийматися за їх заявами на контракгну форму — навчання за договором з повним відшкодуванням коштів.

Кафедра приймає участь у днях відкритих дверей, які регулярно проводяться в університеті, що сприяє поширенню інформації для залучення здібних абітурієнтів до навчального закладу. У зв’язку із цим конкурс щорічно зростає.

4. Яке майбутнє у фахівців-випускників? Чи є можливості влаштуватись на перспективну роботу за спеціальністю?

В.: Кафедра репрографії в особі її завідувача та науково-педагогічних працівників спілкується на різноманітних семінарах, симпозіумах і конференціях з підприємствами-роботодавцями, приймає активну участь у Ярмарку спеціальностей, що проходить восени у нашому університеті, де роботодавці безпосередньо можуть ознайомитися з навчальним процесом і матеріально-технічною базою кафедри, запрошує роботодавців також для проведення семінарів серед студентської молоді, що врешті і сприяє можливості перспективного працевлаштування.

За останні роки переважна більшість випускників працює за фахом на державних, акціонерних, приватних підприємствах, у тому числі й створюючи власні приватні видавничо-поліграфічні фірми. На заочній формі вчаться студенти за контрактом, який оплачують роботодавці.

5. За останні роки спостерігається тенденція більшого попиту на репрографів порівняно з технологами. Це правда? Прокоментуйте.

В.: Як було вище зазначено, попит на комп’ютеризовані технології нині зростає через їх потужне вкорінення у виробництво. Нині видавничо-поліграфічна галузь комп’ютеризована практично на 8о %, оскільки існують такі унікальні книжки за конструкцією, обсягом та невеликими накладами, тож уникнути ручних операцій поки що неможливо. Однак, говорити про зміни пропорцій у запитах на фахівців не зовсім коректно. Зараз завдяки інтенсивному розвитку інформаційних технологій значно інтенсифікувався ринок електронних видань і ресурсів, що призвело до підвищення попиту на фахівців цього напряму, але стабільним залишається ринок друкованої продукції, пакувального виробництва, періодики, тож і технологи і спеціалісти з комп’ютеризованих технологій і систем й інженери-матеріалознавці та пакувальники в рівній мірі необхідні галузі.

Тож враховуючи інтенсивний розвиток інформаційних і комп’ютерних технологій попит на наших фахівців неупинно зростатиме.