Публікації викладачів

Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту / Олена Величко: монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 264 с. Детальніше

Величко О. М. Видавничо-поліграфічна справа. Практикум з проектування і розрахунку технологічних і виробничих процесів / Олена Величко : навч. посіб.; М-во освіти і науки України. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. — 520 с. — ISBN 978-966-439-135-8. Детальніше

Величко О. М., Скиба В. М., Шангін А. В. Проектування технологічних процесів видавничо-поліграфічного виробництва / О. М. Величко, В. М. Скиба, А. В. Шангін [Текст] : Навч. посіб. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 235 с. — http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8538. Детальніше

Відтворення тонового градієнту засобами репродукування [Текст]: монографія / Олена Величко, Ярослав Зоренко, Василь Скиба / За заг. ред. докт. техн. наук проф. О. М. Величко. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. — 240 с.: іл. 67 Бібліогр., 252 джерела. Детальніше

Морфлюк В. Ф. Цифрове визначення та стабілізація параметрів технологічних процесів у рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк. – К. : ВПЦ “Київ. політехніка”, 2008. – 164 с. Детальніше

Морфлюк В.Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку / В. Ф. Морфлюк [Текст] : навч. посібник з грифом НТУУ «КПІ». — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с. Детальніше

Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації: Монографія. – К.: НТУУ „КПІ”, 2007.- 404 с. Детальніше

Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. – К.: ЕКМО, 2010.- 212 с. Детальніше

Гавриш О.А., Роїк Т.А., Гавриш А.П. Системні технології фінішної обробки деталей: Монографія.- К.: ВПК «Політехника», 2011.- 375 с. Детальніше

Роїк Т.А., Глушкова Д.Б., Рижков Ю.В. Підвищення зносо- і корозійної стійкості деталей об’ємного гідроприводу нанесенням іонно-плазмових покриттів : Монографія.- Харків: ХНАДУ, 2012.-112 с. Детальніше

Гавриш О.А., Віцюк Ю.Ю., Роїк Т.А., Гавриш А.П., Войтко С.В. Новітні технології виробництва стандартизованих виробів: Монографія. – К.: НТУУ „КПІ”.-2012.-204 с. Детальніше

Гавриш А.П., Мельник О.О., Роїк Т.А., Аскеров М.Г., Гавриш О.А. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012.- 196 с. Детальніше

Роїк Т.А. Киричок П.А., Гавриш А.П., Аскеров М.Г., Віцюк Ю.Ю. Забезпечення якості поверхонь деталей з магнітом’яких сплавів прецизійною доводкою.: Монографія.- К.: НТУУ «КПІ». 2013.- 233 с. Детальніше

Роїк Т.А., Глушкова Д.Б. Підвищення стійкості прес-форм лиття під тиском мідних сплавів: Монография.- Харьков: ХНАДУ, 2013.-108 с. Детальніше

Роїк Т.А., Глушкова Д.Б., Білий В.А., Костіна Л.Л. Прогресивні методи зміцнення та відновлення деталей циліндро-поршневої групи.: Монография.- Харьков: ХНАДУ, 2014.-216 с. Детальніше

Киричок П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С. Метали і композиційні матеріали в поліграфії: Навчальний посібник. – К.: НТУУ „КПІ”, 2011.- 228 с. Детальніше

Киричок П.О., Роїк Т.А., Морозов А.С. Основи металознавства і   порошкової металургії: Навчальний посібник. – К.: Політехніка, 2012.-132с. Детальніше

Киричок П.О., Роїк Т.А., Шевчук А.В., Гавриш А.П., Лотоцька О.І. Технологія поліграфічного машинобудування: Навчальний посібник. – К.: НТУУ „КПІ” ВПІ ВПК «Політехніка», 2014.- 504 с. Детальніше

Хохлова Р. А., Величко О. М. Лакування у друкарсько-обробному процесі: Монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. — 136 с. Детальніше

Хохлова Р. А., Величко О. М. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням: навч. посіб.; М-во освіти і науки України. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — 183 с. — ISBN 978-966-439-771-8 Детальніше

Кушлик-Дивульська, О. І. Основи теорії прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 94 с. – Назва з екрану. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6917 Детальніше