Морфлюк В.Ф. Проблемно-орієнтовані засоби цифрового управління процесом друку / В. Ф. Морфлюк [Текст] : навч. посібник з грифом НТУУ «КПІ». — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — 216 с.

Навчальний посібник розкриває важливий аспект сучасних технологій виробництва друкованої продукції – проблемну орієнтацію засобів цифрового управління процесом друку. Нинішній стан і прогнози розвитку однозначно пов’язуються зі сталим нарощуванням обсягів виробництва поліграфічної продукції засобами цифрового продукування. Актуальність постановки дисципліни і забезпечення її змістовним посібником виводять навчальний процес на високий рівень відповідності підготовки фахівців вимогам сучасного виробництва.
Зміст охоплює питання побудови засобів цифрового визначення та стабілізації технологічних параметрів, нових методів та підходів для статистичного вимірювання параметрів технологічного процесу. Приділено значну увагу новому методу визначення динамічних параметрів на основі амплітудно-часових характеристик імпульсних сигналів для побудови прогнозованої, якісної системи стабілізації параметрів суміщення фарб. Представлено пояснення і детальний опис технології проблемно-орієнтованого програмування процесів цифрового визначення та управління технологічними параметрами друкування.
Практичне значення має наявність додатків з наведеними прикладними програмами на проблемно-орієнтованій мові у вигляді програмних модулів, інтегрованих у програмні оболонки.
Зміст навчального посібника відповідає сучасному рівню розвитку видавничо-поліграфічної галузі, сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки магістрів та спеціалістів напрямку “Видавничо-поліграфічна справа”. Матеріал відповідає змісту навчального курсу згідно робочої навчальної програми.