Морфлюк В.Ф. Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин. – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.01 „Машини і процеси поліграфічного виробництва”. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2010.
Дисертації присвячена розробленню наукових основ об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин. Розроблено узагальнену інформаційну модель визначення та стабілізації технологічних параметрів процесу друку та обґрунтовано теоретичні та технологічні аспекти оптимізація прогнозованого часу про можливе відхилення технологічних параметрів. Визначено новий підхід до прогнозованої цифрової стабілізації параметрів технологічних процесів на основі структурної організації програмно-технічних засобів.
Запропоновано основні підходи та розроблено метод об’єктивного статистичного оцінювання та визначення натягу та бокового зміщення паперового полотна. Обґрунтовано та розроблено інтегрований метод дискретного визначення параметрів повздовжнього та поперечного суміщення фарб на основі цифрової обробки параметрів імпульсних сигналів при скануванні технологічних міток. Встановлено аналітичні залежності для стабілізації параметрів та розроблено методику прогнозованої стабілізації поздовжнього та поперечного суміщення фарб, що базується на результатах математичного моделювання процесів суміщення фарб.
Розроблено нову концепцію побудови формального опису процесів та засобів об’єктивного цифрового визначення та стабілізації технологічних параметрів процесу друку та систему інтерпретації інтегрованого середовища компонентів структури опису, що забезпечує ефективність організації прикладних програмних засобів на основі інтегрованих оболонок, побудованих з використанням модульного принципу. Обґрунтовано та показано нові функціональні можливості структурної організації програмних засобів визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів, що дозволяє оптимізувати процеси стабілізації у реальному масштабі часу.
Ключові слова: рулонні друкарські машини, технологічний процес друку, стабілізація параметрів, об’єктивне цифрове визначення, аналого-цифровий і цифро-аналоговий перетворювач, натяг полотна, стрічкоживильний пристрій, стрічконамотувальний пристрій, бокове зміщення, технологічна мітка, поздовжне та поперечне суміщення фарб, програмно-технічні засоби, реальний масштаб часу.