Кушлик-Дивульська, О. І. Основи теорії прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 94 с. – Назва з екрану

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми кредитного модуля «Основи теорії прийняття рішень» для напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».

Теоретична частина посібника містить 2 розділи, кожен із яких розділено за темами. Кожна тема складається із теоретичної частини, питань для самоконтролю. Крім теоретичного матеріалу посібник містить приклади розв’язування типових прикладних задач.

Для студентів технічних і економічних спеціальностей Національного технічного університету України «КПІ», студентів інших навчальних закладів усіх форм навчання, що мають подібну програму підготовки, а також зацікавлених осіб.