Комплексний мультимедійний продукт «Синтезатор для портативних пристроїв на ОС Android» з детальним розробленням процесу введення і опрацювання аудіоінформації

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” з напряму підготовки 6.051501 “Видавничо-поліграфічна справа”. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

У дипломному проекті розроблено сучасний технологічний процес створення комплексного мультимедійного продукту — додатку синтезатору для ОС Android, що є економічно обгрунтованим і реальним для виконання на виробництві. Проаналізовано варіанти реалізації алгоритму адитивного синтезу звуку за допомогою інструментів ОС Android та обрано найбільш доцільний з них. Спроектовано ком’ютерну систему для створення мультимедійного продукту, що розроблюється. Розроблено алгоритм роботи додатку. На основі техніко-економічних розрахунків визначено собівартість і ціну розповсюдження продукту. Проаналізовано небезпечні і шкідливі фактори, наявні при виконанні технологічного процесу та визначені заходи для зменшення їх впливу.

Ключові слова: комп’ютеризована видавнича система, комплексний мультимедійний продукт, робоча станція, аудіоінформація, технологічний процес