Дехтяр Н.В. Видавництво електронних мультимедійних видань з детальним розробленням мережі розповсюдження /Наталія Дехтяр. — Рукопис

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». — ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016.

У дипломному проекті розроблено проект вказаного видавництва, представлено мережу розповсюдження електронних мультимедійних видань, виробничо-технологічний та генеральний план підприємства.

У ході роботи над проектом було розроблено виробничо-технічні характеристики 7 типових видань, які виготовляються даним видавництвом, на основі чого був проведений розрахунок розгорнутого промислового завдання, трудомісткості робіт по конкретним основним виробничим процесам, обрано програмне та апаратне забезпечення, розрахована необхідна кількість устаткування та робочих місць, кількість працівників та техніко-економічні показники проекту. Розробка відповідає сучасним вимогам до інженерно-технічного забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва.

Ключові слова: мережа розповсюдження, техніко-економічні показники, мультимедійні видання, електронний аналог, виробничо-технологічний план приміщення