Величко О. М. Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.01 „Машини і процеси поліграфічного виробництва”. — Українська академія друкарства, Львів, 2005.
Дисертація присвячена розробленню теоретичних основ взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для продукування відбитків елементами друкарського контакту. Розроблено новий науковий підхід до опису друкарського процесу як способу продукування інформації. Розвинуто енергетичну концепцію друкарських процесів; запропоновано і обґрунтовано нову класифікацію способів друку; розроблено енергетичну модель друкарського контакту; встановлено та обґрунтовано кількісні аналітичні вирази, що описують процеси взаємодії: елементів друкарського контакту, інформаційного, матеріального і енергетичного потоків впродовж всього технологічного циклу і друкарського контакту зокрема; розвинуто нові теоретичні основи і розроблено та впроваджено практичні методи інтенсифікації процесів закріплення відбитків, які є суттєвим внеском у теорію і практику сучасного друкарства. Комплексно досліджено структуру і властивості елементів друкарського контакту, визначено закономірності їх змін під упливом технологічних режимів і середовищ. Розроблено, обґрунтовано і перевірено практично методики оперативного контролю.
Ключові слова: видавничо-поліграфічний комплекс, графічні спотворення, друкувальні елементи, друкарський процес, зволожувальний розчин, оптична густина відбитків, проміжні елементи, розтискування, способи друку, структура поверхні.