Величко О. М., Скиба В. М., Шангін А. В. Проектування технологічних процесів видавничо-поліграфічного виробництва / О. М. Величко, В. М. Скиба, А. В. Шангін [Текст] : Навч. посіб. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — 235 с.

Навчальний посібник з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва. Модуль 1 — проектування технологічних процесів» включає зміст головних тем лекцій, перелік питань для самостійного вивчення та самоперевірки, рекомендовану літературу і призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для засвоєння теоретичних основ проектування; методів аналізу діючих виробництв; вибору і проектування оптимальних і раціональних технологічних процесів, сучасних видів видань, технологічного устаткування; розроблення технічної документації на проекти.
Зміст і структура посібника відображає новітні тенденції розвитку видавничо-поліграфічної справи і забезпечує як аудиторне, так і самостійне вивчення засад проектування технологічних і виробничих процесів для випуску видань, паковань, застосування не стандартизованого обладнання, різноманітних матеріалів та сприяє упровадженню нових технологічних методів для оптимізації випуску продукції на виробничих дільницях, відділах, підрозділах підприємств, репроцентрів, офісів.