Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту / Олена Величко: монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 264 с.

У монографії розглянуто значення інформації в розвитку суспільства, визначено роль технології друкарства, запропоновано класифікацію методів друку, проаналізовано тенденції розвитку контактних методів, показано їх перспективність та можливість застосування у різноманітних друкарських системах. Розроблено структуру енергетичної моделі системи контактних методів. Виявлено особливості взаємодії елементів друкарських систем. Встановлено вплив різноманітних факторів на тиражну якість друкарського технологічного процесу. Узагальнено досвід експлуатації друкарських систем і розроблено рекомендації з управління інформаційним, енергетичним і матеріальним потоками за допомогою різноманітних факторів впливу та параметрів елементів, що беруть участь в друкарському технологічному процесі.

Для науковців, аспірантів, практиків поліграфічної промисловості та студентів вищих навчальних закладів.

Видання рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (протокол № 7 від 29 червня 2005 р.).