Безвугляк А.С. Книжка Василя Стретовича «Моя історія» з детальним розробленням процесу підготовки оригінал-макету до друку

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений проектуванню та створенню книжкового видання.

У даному дипломному проекті було проведено аналіз запроектованої продукції, вказано вимоги та пріоритетні фактори для поліграфічного книжкового видання. Розроблено та схематично зображено макет конструкції книжкового видання. Обрано обладнання для сканування, визначено найбільш доцільний метод друку – плоский офсетний, обрано доцільне програмне забезпечення для обробки графічної інформації. Запроектовано комплексна технологічна блок-схема виготовлення книжкового видання. Запроектовано і побудовано алгоритми підготовки оригінал-макету до друку. Розроблена структурної схеми КВС.

Було виявлено та проаналізовано потенційні небезпечні та шкідливі виробничі фактори на робочих місцях, що створюються під час експлуатації технологічного обладнання, визначено вплив даних факторів на організм людини. Запропоновано методи захисту робітників та вказані безпечні умови праці. У економічному розділі розраховані: оптова ціна, трудомісткість, повна собівартість, прибуток, вартість основних засобів з урахуванням коефіцієнту зайнятості, рентабельність продукції, рентабельність основних засобів та витрати на папір та інші.

Ключові слова: КНИГА, ВИДАННЯ, ОРИГІНАЛ-МАКЕТ, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА ВИДАВНИЧА СИСТЕМА, РОБОЧА СТАНЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ПРОГРАМНО-АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ