Баркова М. Ю. Мультимедійний веб-додаток поточного рівня знань з англійської мови з детальним розробленням дизайну інтерфейсу програми

Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячено розробці загального технологічного процесу, що забезпечить високу якість створення мультимедійного веб-додатку (надалі − ММВД) та детальне розроблення дизайну інтерфейсу програми.

На основі проведеного аналізу майбутнього ММВД визначено його призначення, цільову аудиторію, умови і термін використання. Під час проектування технологічного процесу розроблено структуру ММВД вцілому та його окремих елементів, наведено оригінал-макети всіх сторінок ММВД. Для вибору найдоцільнішої технології оброблення ілюстраційного матеріалу використано метод абстрактного моделювання функціональної системи «чорна скринька». Опираючись на вихідні дані та розроблену структуру видання, запроектовано необхідне програмне та апаратне забезпечення процесів. На основі спроектованого комплексного технологічного процесу розроблено алгоритм та маршрутно-технологічну карту процесів розроблення дизайну інтерфейсу програми.

Згідно існуючій норматично-технічній документації розроблено вимоги з охорони праці та план дільниці із проектування дизайну інтерфейсу програми. Також виконані необхідні економічні розрахунки.

Ключові слова: МУЛЬТИМЕДІА, ВЕБ-ДОДАТОК, ПРОЕКТУВАННЯ, ІЛЮСТРАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ, ОБРОБКА ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, АЛГОРИТМ, ADOBE ILLUTRATOR.